Voorwaarden

Privacybeleid- Algemene voorwaarden

Deze service is eigendom van en wordt beheerd van BestCrazyGames. (hierna genoemd als 'BestCrazyGames'). Als u de websiteapplicatie bestcrazygames.com bezoekt, voldoet u aan deze gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden'). Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van invloed op uw wettelijke rechten en plichten. Als u het er niet mee eens bent dat deze Gebruiksvoorwaarden voor u bindend zijn, maak dan geen gebruik van de positionering.

Basisvoorwaarden

U moet minimaal 13 jaar oud zijn om de Service te gebruiken.

Je mag geen gewelddadige, naakte, gedeeltelijk naakte, discriminerende, onwettige, inbreukmakende, hatelijke, pornografische of seksueel suggestieve foto's of andere inhoud plaatsen via de Dienst. U hoeft geen mensen of entiteiten te belasteren, te stalken, te pesten, te misbruiken, lastig te vallen, te bedreigen, zich voor te doen als of te intimideren. U hoeft geen privéberichten of andere informatie via de Dienst te posten, inclusief maar niet beperkt tot de MasterCard-gegevens van u of die van de andere persoon, socialezekerheidsnummers of alternatieve nationale identiteitsnummers, niet-openbare telefoonnummers of niet-openbare e-mailadressen.

Je mag geen domeinnamen of web-URL's in je gebruikersnaam gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BestCrazyGames.

Je mag de Service of servers, of netwerken die met de Service zijn verbonden, niet verstoren of verstoren.

< p> Je mag geen accounts aanmaken bij de Dienst via ongeautoriseerde middelen, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van een automatisch apparaat.

Je gaat ermee akkoord dat BestCrazyGames niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het gedrag van andere gebruikers. U bent als enige verantwoordelijk voor uw daden. Wanneer u met anderen omgaat, wees dan verstandig en handel ter wille van uw bewustzijn en geweten.

Schending van deze Gebruiksvoorwaarden kan, naar eigen goeddunken van BestCrazyGames, leiden tot beëindiging van uw PacoGames-account. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat BestCrazyGames geen kosten in rekening kan en kan brengen voor de inhoud die op de Dienst wordt geplaatst, en dat u de Dienst op eigen risico gebruikt. Als u de letter of de geest van deze Gebruiksvoorwaarden schendt of anderszins risico's of mogelijke juridische blootstelling voor BestCrazyGames creëert, zullen we stoppen met het leveren van de gehele of een deel van de Dienst aan u.

Algemene Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om de Service of uw toegang tot de Service om welke reden dan ook, zonder waarschuwing, op elk moment en zonder aansprakelijkheid jegens u te wijzigen of te beëindigen. De accounts van de gebruiker worden vaak verwijderd in het profielgedeelte. In beide gevallen worden opgeslagen gegevens verwijderd, inclusief alle gebruikerstoegangsgegevens (profiel) en geüploade gegevens (opmerkingen, spelgegevens).

Naar eigen goeddunken behouden wij ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen (' Bijgewerkte voorwaarden') van tijd tot tijd. Tenzij we om juridische of administratieve redenen wijzigingen aanbrengen, zullen we u hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte stellen voordat de Bijgewerkte Voorwaarden van kracht worden. U stemt ermee in dat wij u op de hoogte kunnen stellen van de Bijgewerkte Voorwaarden door deze op de Service te plaatsen. Uw gebruik van de Service na de ingangsdatum van de Bijgewerkte Voorwaarden (of uw deelname aan ander gedrag zoals we redelijkerwijs kunnen specificeren) vormt uw instemming met de Bijgewerkte Voorwaarden.

Wij behouden ons het recht voor om verbeurdverklaring van eventuele gebruikersnaam om welke reden dan ook.

We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud of accounts die inhoud bevatten waarvan wij naar eigen goeddunken vaststellen dat deze in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden, verwijderen, bewerken, blokkeren en controleren.

Er kunnen links naar internetsites van derden of functies in afbeeldingen of opmerkingen binnen de Dienst voorkomen. Er zijn ook links van de Dienst of communicatie die u van de Dienst ontvangt naar internetsites of functies van derden. De Service omvat ook Inhoud van derden die wij niet controleren, onderhouden of onderschrijven. U erkent en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat BestCrazyGames op geen enkele manier verantwoordelijk of verantwoordelijk is voor dergelijke diensten of functies van derden. UW CORRESPONDENTIE EN ZAKELIJKE HANDELINGEN MET DERDEN DIE VIA DE DIENST WORDEN GEVONDEN, ZIJN UITSLUITEND TUSSEN U EN DE DERDE PARTIJ.

U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle datakosten die u maakt door het gebruik van de Dienst.

p>

Rechten

BestCrazyGames claimt geen eigendom van enige Inhoud die u op of via de Dienst plaatst.

Een deel van de Dienst wordt ondersteund door advertentie-inkomsten. Er zullen advertenties en promoties worden weergegeven, en u gaat er op dit moment mee akkoord dat BestCrazyGames dergelijke advertenties en promoties op de Dienst of op, over of in combinatie met uw Inhoud mag plaatsen. De manier, modus en omvang van dergelijke advertenties en promoties kunnen worden gewijzigd zonder specifieke kennisgeving aan u.

U verklaart en garandeert dat:

u eigenaar bent van de inhoud die door u op of via de website is geplaatst. Service of anderszins het recht hebben om de rechten en licenties te verlenen die in deze Gebruiksvoorwaarden worden beschreven. Het plaatsen en gebruiken van uw Inhoud op of via de Dienst schendt, misbruikt of maakt geen inbreuk op de rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten. U stemt ermee in om alle royalty's, vergoedingen en andere bedragen te ontvangen die verschuldigd zijn vanwege de inhoud die u op of via de Dienst plaatst. U beschikt over het recht en de bevoegdheid om deze Gebruiksvoorwaarden in uw rechtsgebied aan te gaan.

De Dienst bevat Inhoud die eigendom is van of gelicentieerd is door BestCrazyGames ('BestCrazyGames-inhoud'). De inhoud van BestCrazyGames wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerken, patenten, geheimen en andere wetten. Tussen u en BestCrazyGames bezit en behoudt BestCrazyGames alle rechten binnen de BestCrazyGames-inhoud en de Dienst. U mag geen kennisgevingen over auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken of andere eigendomsrechten verwijderen, wijzigen of verbergen die zijn opgenomen in of bij de BestCrazyGames-inhoud. U mag de BestCrazyGames-inhoud niet reproduceren, wijzigen, aanpassen, afgeleide werken voorbereiden, uitvoeren, weergeven, publiceren, distribueren, verzenden, uitzenden, verkopen, in licentie geven of anderszins exploiteren.

Hoewel het de bedoeling van BestCrazyGames is met de Service Om zo veel mogelijk beschikbaar te zijn, zullen er gevallen zijn waarin de Dienst ook kan worden onderbroken, inclusief, maar niet beperkt tot, voor onderhoud of upgrades, voor noodreparaties, of als gevolg van het uitvallen van telecommunicatieverbindingen en-apparatuur. Bovendien behoudt BestCrazyGames zich het recht voor om om welke reden dan ook inhoud van de Dienst te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving. Inhoud buiten de Dienst kan nog steeds door BestCrazyGames worden opgeslagen, inclusief, maar niet beperkt tot, om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, maar is mogelijk niet opvraagbaar zonder een legitiem gerechtelijk bevel. Daarom moedigt BestCrazyGames u aan om zorg te dragen voor de back-up van uw inhoud. Met andere woorden, BestCrazyGames is geen back-upservice en u gaat ermee akkoord dat u niet afhankelijk bent van de Service voor de behoeften op het gebied van back-up of opslag van inhoud. BestCrazyGames is niet aansprakelijk voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de Services, of het verlies van enige Inhoud. u erkent bovendien dat het internet ook onderhevig kan zijn aan inbreuken op de beveiliging, waardoor het indienen van inhoud of andere informatie mogelijk niet veilig is.

U gaat ermee akkoord dat BestCrazyGames niet verantwoordelijk is en dat ook niet doet. onderschrijven, inhoud geplaatst binnen de service. BestCrazyGames heeft geen enkele verplichting om enige inhoud vooraf te screenen, controleren, bewerken of verwijderen. Als uw inhoud deze gebruiksvoorwaarden schendt, draagt u de last voor die inhoud.

Behalve zoals anders beschreven in het privacybeleid van de service, beschikbaar op https://pacogames.com/privacy-policy/, zoals tussen u en BestCrazyGames, is alle inhoud niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechten en zijn wij niet verantwoordelijk voor enig gebruik of openbaarmaking van inhoud. U erkent en gaat ermee akkoord dat uw relatie met BestCrazyGames geen vertrouwelijke, fiduciaire of andere vorm van speciale BestCrazyGames is en dat uw beslissing om inhoud in te zenden BestCrazyGames niet in een positie plaatst die verschilt van de positie die wordt ingenomen door leden van de finale. openbaar, inclusief met betrekking tot uw inhoud. Geen van uw inhoud is onderworpen aan enige vertrouwensverplichting van de kant van BestCrazyGames, en BestCrazyGames is niet verantwoordelijk voor enig gebruik of openbaarmaking van de inhoud die u verstrekt.

Rapporteren van auteursrecht-en andere IP-schendingen

We respecteren de rechten van anderen en verwachten van u dat u hetzelfde probeert te doen.

Als u herhaaldelijk inbreuk maakt op de rechten van anderen, zullen we uw account indien nodig uitschakelen.

< p> Afwijzing van garantie

DE DIENST, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE INHOUD VAN BESTCrazyGames, WORDT GELEVERD OP BASIS VAN 'AS IS', 'ZOALS BESCHIKBAAR' EN 'MET ALLE FOUTEN'. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, GEVEN NOCH BESTCrazyGames, NOCH HAAR MOEDERONDERNEMING, NOCH HUN WERKNEMERS, MANAGERS, FUNCTIONARISSEN OF AGENTEN (GEZAMENLIJK DE 'BestCrazyGames-PARTIJEN') ENIGE VERKLARINGEN OF GARANTIES OF GOEDKEURINGEN VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, op (A) DE DIENST; (B) DE BESTCrazyGames-INHOUD; (C) GEBRUIKERSINHOUD; OF (D) VEILIGHEID met betrekking tot DE OVERDRACHT van kennis NAAR BestCrazyGames OF VIA DE DIENST. Bovendien WIJZEN DE BestCrazyGames-PARTIJEN ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR een geselecteerd DOEL, NIET-INBREUK, TITEL, AANGEPASTE, HANDEL, STIL GENIETEN, SYSTEEMINTEGRATIE EN VRIJHEID VAN trojan horse.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de service, VERKLAART EN GARANDEERT U DAT UW ACTIVITEITEN WETTELIJK ZIJN IN ELKE RECHTSGEBIED WAAR U TOEGANG TOT OF GEBRUIK MAAKT VAN DE DIENST.

Territoriale beperkingen

De informatie die binnen de Service wordt verstrekt, is niet bedoeld voor distributie of gebruik door iemand of entiteit in enig rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de wet of regelgeving of onderwerp BestCrazyGames aan enige registratievereiste binnen een dergelijk rechtsgebied of land. We behouden ons het recht voor om de levering van de Service of enig deel van de Service te beperken tot iemand, een geografische regio of jurisdictie, op elk moment en naar eigen goeddunken, en om de hoeveelheden inhoud, programma, product, service te beperken. of een andere functie die BestCrazyGames biedt.

Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.

kizi10org@gmail.com

Gerelateerde artikelen